Какво знаят банките за вас при кандидатстване за кредит

Всеки потенциален и настоящ клиент на банка има „кредитна репутация” или „кредитен рейтинг”, които отразяват неговите действия, свързани със заемане на пари и тяхното изплащане.

Кредитно минало

Кредитният рейтинг е числов израз, базиращ се на статически анализ на кредитното минало на клиента. Тази информация е изключително ценна за банките, които проверяват платежоспособността на своите клиенти. Информация за кредитното минало и настояще се предоставя от кредитните бюра или кредитни агенции. Преди да отпуснат заем банките оценяват потенциалния риск и евентуалните загуби при лош дълг. С оглед на кредитния рейтинг взимат решение дали да предоставят средства и при какви условия. Те поддържат кредитни досиета за своите клиенти, където събират всички документи при кандатствате за кредит или кредитна карта. Те се съхраняват с години в банковите архиви при запазване на конфиденциалност. Задлъжнялостта на всички кредитополучатели се отчита от всяка банка в кредитния регистър, воден от БНБ. Кредитният регистър съдържа информация за всеки човек, който има кредит в българска банка.

Кредитен регистър на БНБ

Според Наредба 22 за централен кредитен регистър на банките ( последните изменения са от 14 юни 2007 г.), търговските банки получават он-лайн информация за кредитната задлъжнялост на своите натоящи и потенциални клиенти. Банките и техните дъщерни финансови институции са длъжни да предоставят на регистъра в електронен вид данни за всички предоставени кредити и настъпилите изменения по тях. БНБ не може да извършва корекции на предоставената информация, за верността на която отговорност носят лицата, които управляват и представляват банковите институции. Ако възникне съмнения в достоверността на предоставената информация, всеки клиент може да поиска актуализиране или корегиране на данните по утвърдена от Наредба 22 процедура.

Слабости в системата

Централният кредитен регистър на БНБ не поддържа база данни за кредитното минало на клиентите на банките, а само за актуалните им задължения. Затова ръководствата на банките предлагат да започне да се събира допълнителна информация за клиентите, като по този начин се разшири функционалността на регистъра към БНБ, а именно – да се вижда история за минали кредити. Промени в процедурата предвиждат да започне да се събират подробни данни за банковите заеми и кредитополучателите - за годишния процент на разходите, периода на просрочие на главницата в дни, периода на просрочие на лихвите (в дни), размера на предоговорен кредит, както на преструктуриран кредит и други. Очаква се в бъдеще кредитният регистър да започне да получават данни за броя клиенти, броя банки, в които клиентът има заеми и разпределението на експозициите на клиента по рискови групи. Тогава кредитната история ще служи за ориентир не само за актуалното финансово състояние на кандидатите за кредити, но и за тяхната коректност като длъжници в миналото.

Предложения на асоциацията на банките в България

Статусът на клиентите би могъл се актуализира всеки месец, обсъжда работна група от представители на Асоциацията на банките в България и БНБ. Има предложение периодът за предоставяне на данни да бъде с възможно най-дълъг срок (между две и пет години). Целта е информацията в регистъра да е полезна за банките при оценяване на кредитната задлъжнялост и кредитния риск; да служат за надзорни цели (в момента се събират подобни данни за от управление "Банков надзор" на БНБ). Въвеждането на тези допълнения и промени в дейността на ЦКР не налагат изменения в нормативната уредба, касаеща дейността и използването на регистъра, смятат експерти. Това допълнително ще ускори и самата процедура, без да се налага да се чакат по-дълги законови срокове, свързани с обнародване на промените в Наредбата.

Кредитно досие

От момента, в който постъпи искане за кредит, в съответната банка започва да се събира информация в досието на клиента. Вече направеното кредитно досие е достъпно за всички банки на територията на България. За съжаление в България много малко хора използват електронен подпис. Именно той позволява създаването на модерно кредитно досие, смятат експертите. У нас все още са малко случаите на електронни досиета. Те биха позволявали ползването на обща система за съхраняване и актуализиране на всички документи, свързани с кредити, както и избягване на излишната бумащина.

Кредитен рейтинг

Основен показател за статуса на кредитното досие е кредитният рейтинг. Като безпристрастна оценка, той разкрива финансовите възможности на кандидатстващия. Тази оценка представлява обосновано предположение за обективните възможности на всеки човек да си плаща навреме. Отказът за кредит много често спасява хората от много трудно преодолими проблеми в бъдеще – нещо, което естествено никой не осъзнава в момента, когато получи отказа от банка. Обикновено това се случва, когато доходът не може да бъде доказан. Така или иначе в България е масова практика да има две различни ведомости за заплати и мнозина по документи имат нисък доход. Тази практика е известна на банковите служители, но те са с вързани ръце, а и политиката им е да не толерират нерегламентираните отношения на пазара на труда, като налагат собствени ограничения. Кредитната експозиция може да бъде добра или лоша. Ако кредитът и лихвите се погасяват редовно, кредитната оценка е добра и съответно лоша, когато има забавяне при плащане на вноските по погасителния план и особено ако клиентът спре да плаща. Когато някой кандидатства за кредит, разглеждането на кредитната история на клиента не отнема повече от 2 минути. Ако в даден момент той е имал закъснения при плащането на вноски, това винаги ще оказва влияние върху кредитния му рейтинг. Въпреки това всеки кредитополучател може да подобри своята кредитна експозиция, като започне да плаща своите задължения в определения срок, чрез рефинансиране от друг кредитор, промяна на погасителния план или като погаси наведнъж всички забавени вноски.

Кредитният рейтинг по света

У нас все още не съществува единен регистър за всички видове задължения на даден кредитоискател, в това число и за неплатени битови сметки. Банките понякога правят свои проучвания, но в общия случай разчитат на коректно попълнени искания за заем, в които се изисква и такава информация. На много места по света такъв проблем не съществува. Кредитният рейтинг на всеки гражданин отразява неговото поведение по отношение на всички видове задължения. В повечето европейски страни и САЩ действа единен регистър, който отразява кредитната история за всички кредитни задължения, за регулярното плащане на битовите сметки, данъци и дори глоби за паркиране. Тези данни да достъпни на различни нива, тъй като даването на кредити е масова практика. Клиентите се проверяват при всяка покупка на лизинг или на с кредитна карта, не само като теглят пари от банка. Това позволява на различни институции лесно да правят проверки на кредитното минало и да разрешават или не банков заем. Въпреки присъединяването ни към Европейския съюз, българите трудно ще успеят да докажат платежоспособност пред институции извън пределите на страната. Ако кандидатства за заем в друга държава, съществуващото кредитно досие няма да има нужната стойност, тъй като там няма да има съответно кредитно минало. По тази причина всеки българин има по-голям шанс да получи заем и задоволителна кредитна оценка в страната си, вместо да опитва в чужбина. С времето и този процес ще бъде уеднаквен, но дотогава трябва да се направят много промени в нормативната база, смятат експертите.

В САЩ и Канада действат две от най-големите компании в бранша - Equifax и TransUnion, които спазват близки системи за поддържане на кредитни досиета и даване на кредитни оценки. В Канада клиентът може да поиска безплатно копие на своето досие няколко пъти през годината. В САЩ тази услуга става с писмена молба и е достъпна веднъж годишно.

В САЩ кредитният рейтинг се формира на база статистически анализи на индивидуалната кредитна информация. Клиентът може да поиска безплатно копие на своето досие веднъж годишно, предоставено от трите основни агенции: Experian, Transunion и Equifax. При необходимост се използват кредитните оценки на FICO, Equifax`s ScorePower, Experian`s PLUS score и Transunion`s Credit score. В някои щати, като Калифорния и Колорадо, клиентът има право на едно безплатно кредитно досие до 30 дни след като негова кандидатура е била отхвърлена от дадена финансова институция.

В Англия кредитното оценяване се регулира стриктно от Financial Services Authority. Всяка банка има различни критерии за оценяване и залага на различни параметри в зависимост от своите приоритети, които не стават достояние на кредитоискателя. В този смисъл един и същи клиент може да получи различен кредитен рейтинг от различна институция.

В Австралия кредитният рейтинг е оценка на платежоспособността на кредитоискателя, която влияе не само на одобряването на кандидатстващия за кредит, но също така и върху условията, които ще му бъдат предложени при теглене на банков заем, предоставяне на кредитни карти и различни сделки, включително покупка на лизинг.
Източник: bgwebcredit.com